Klauzula RODO

 

Klauzula Informacyjna dotycząca powierzenia przez Użytkownika i przetwarzania
przez Idea Profit danych udostępnionych przez Użytkownika.

 

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust 2. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016r. (dalej
RODO) Administrator informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest wskazana w Polityce Prywatności na stronach internetowych: https://www.horecamenu.pl/ https://www.ideaprofit.pl/ firma IDEA Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 35, 85-737 Bydgoszcz, NIP: 5542918085.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia, wykonywania Umowy z Administratorem w zakresie oferowanych przez niego produktów i usług, oraz realizacji związanych z tym czynności powiązanych, także wykonania obowiązków prawnych, ustalenia oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi Panelu Klienta, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w szczególności tworzenia i zarządzania dokumentacją księgową oraz wykrywania ewentualnych nadużyć i zapobiegania im.

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne IT, programistyczne, zarządcze, księgowe, marketingowe oraz prawne.

  4. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

  5. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Przekazanie Pani/Pana danych poza obszar Unii Europejskiej może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem Unii Europejskiej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń, a dane dotyczące związane ze wzajemnymi zobowiązanymi i rozliczeniami przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności podatkowego.

  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji Umowy.

  9. Może Pani/Pan podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu na co wyraża niniejszym Pani/Pan na to zgodę.

  10. Poświadczając niniejszą Klauzulę zawiera Pan/Pani jednocześnie umowę powierzenia Pana/Pani swoich danych w celu zawarcia i realizacji Umowy do oferowanych przez Administratora produktów i usług - na warunkach określonych w ww. Polityce Prywatności oraz niniejszej Klauzuli