Polityka Prywatności

 

Aplikacji on-line Horeca Menu oraz jej Panelu

 

Poniższa Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie wykorzystywania przez Idea Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy danych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
 

1. Dane Administratora:

 1. Administratorem danych jest IDEA Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Łęczyckiej 35, 85-737 Bydgoszcz, NIP: 5542918085, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418198, e-mail: biuro@idea-profit.com (dalej: Administrator).

 2. Aplikacja on-line Horeca Menu oraz jej Panel dostępowy dla Użytkownika pod adresem: https://www.horecamenu.pl są przeznaczone wyłącznie do użytku firmowego przez Użytkowników prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą posiadających NIP oraz aktualny adres poczty elektronicznej (dalej: „Użytkownik”)

 3. W sprawach dotyczących przekazanych danych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@idea-profit.com.

 • 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

  Dane Użytkownika, a w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres, nr. NIP. , nr. telefonu oraz adres poczty elektronicznej - mogą być zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane przez Administratora na podstawie ich niezbędności do zawarcia i realizacji umowy usługi Horeca Menu lub do podjęcia koniecznych czynności przed jej zawarciem, w okresie jej obowiązywania oraz po jej ustaniu (rozwiązaniu) - odrębnie dla poniższych celów:

  1. korzystania z Aplikacji oraz świadczenia on-line usługi Horeca Menu wraz z jej wszelkimi funkcjonalnościami;

  2. korzystania z Panelu Aplikacji oraz zawartych w nim formularzy elektronicznych do przekazywania danych;

  3. realizacji Umowy poprzez korzystanie on-line z usługi Horeca Menu przez przedsiębiorcę oraz zarządzanie jego profilem/kontem Użytkownika w Panelu Aplikacji;

  4. wypełnienia prawnego obowiązku, którego Administrator jest Stroną, w tym przechowywania danych Użytkownika dla celów księgowych, rozrachunkowych lub ewidencyjnych;

  5. zgody Użytkownika zgodnej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

  6. prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, odrębnie dla celów:

   • marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na rzecz nowych klientów,

   • profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Administratora uwzględniającej preferencje Użytkowników Aplikacji,

   • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zarządzenie Panelem Aplikacji oraz pomoc techniczna udzielana na pytania lub ewentualne awarie dotyczące Aplikacji.

  3. Przekazywanie danych:

  1. Dane Użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom je przetwarzającym na zlecenie Administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, programistyczne i IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji oraz jej Panelu. W takim przepadku podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  2. Dane Użytkownika będą przekazywane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane przez Administratora.

  3. Zaznajomienie się przez Użytkownika z treścią niemniejszej Polityki Prywatności jest także równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika umowy powierzenia jego danych Administratorowi zgodnie z zaaprobowaną przez Użytkownika Klauzulą przetwarzania jego danych zawartą i poświadczaną przez Użytkownika na stronie: https://www.horecamenu.pl

 • 4. Okres przechowywania danych:

  1. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

  2. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika zgromadzonych w Panelu Aplikacji dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi lub do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika lub w przypadku uzasadnionego zablokowania dostępu Użytkownika do Aplikacji.

  3. W przypadkach kiedy odrębne przepisy prawa wymuszą na Administratorze przechowywanie dłuższe niż wymaga tego umowa dostępu on-line do Aplikacji (np. w celach przechowywania danych finansowych, danych z faktur) - dane także mogą być przechowywane w prawnie uzasadnionych celach i w interesie Administratora, włączając w to wykonywanie i ochronę ewentualnych roszczeń prawnych Administratora.

  5. Przysługujące prawa Użytkownika:

  1. Użytkownik może Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  2. Użytkownik może Uzyskać dostęp do swoich danych,
  3. Użytkownik może żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych o oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  6. Wykorzystanie cookies:

  Administrator wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies) i podobne technologie na swoich stronach internetowych. Narzędzia te pomagają w określeniu, które z naszych stron internetowych są najbardziej popularne, jak często i przez jaki czas są odwiedzane. Te dane są wykorzystywane do rozwoju i analizy usług Administratora oraz tworzenia celowanych kampanii marketingowych.

  7. Zmiany w Polityce Prywatności:

  Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług świadczonych przez Administratora w tym zmian struktury lub funkcjonalności Panelu Aplikacji